13. 10. 2021.

Novosti

Gradska knjižnica Požega

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19. i 98/19.) i članka 38. stavka 1. i članka 40. stavka 2. Statuta Gradske knjižnice, Ur.broj: 17-25-2020. od 7. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Gradske knjižnice Požega, dana,. 7. listopada 2021. godine, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Požega

Za ravnatelja se može, na temelju četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada,
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu,
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređena knjižnična djelatnost.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Požege na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.- u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. – u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https:// branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja dostavljaju se Upravnom vijeću Gradske knjižnice Požega, u roku osam dana (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Gradska knjižnica Požega, Antuna Kanižlića 1, 34000 Požega, s naznakom: „za Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

Ovaj će se javni natječaj objaviti i na mrežnim stranica Gradske knjižnice Požega, u Narodnim novinama te u dnevnom tisku.

Upravno vijeće Gradske knjižnice Požega

Ur.broj: 17-279-2021

Predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega

dr.sc. Vesna Vlašić